Verzuim

In Magister wordt het verzuim van leerlingen bijgehouden. Docenten noteren iedere les de afwezige leerlingen. Indien er geen melding is gemaakt van het verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Ongeoorloofd verzuim valt onder de regeling: Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim Openbaar Ministerie. Dit betekent dat frequent verzuim en/of te laat komen kan leiden tot een melding bij Bureau HALT of het Jeugd Casus-overleg.

Gemiste proefwerken en toetsen

Als het schoolverzuim leidt tot achterstand in de lessen, dan moet deze achterstand zo snel mogelijk worden ingehaald. Gemiste proefwerken worden in overleg met de betreffende vakdocent ingehaald. Een nog in te halen toets wordt in Magister genoteerd als een “Inh”. Dit wordt vervangen als de toets gemaakt is.

Leerplicht

Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag totdat hij/zij een diploma vwo, havo of mbo2 heeft behaald, of 18 jaar wordt.
Wanneer een leerling niet op school is zonder dat hiervoor een geldige reden is, is dit strafbaar. Als een leerling veel schoolverzuim heeft, is de school dit verplicht te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De school maakt een melding zodra een leerling in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was. Er wordt snel ingegrepen om langdurig uitval te voorkomen.

Informatie schoolverzuim en leerplichtwet