Verlof en Verzuim

In Magister wordt het verzuim van leerlingen bijgehouden. Docenten noteren iedere les de afwezige leerlingen. Indien er geen melding is gemaakt van het verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Ongeoorloofd verzuim valt onder de regeling: Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim Openbaar Ministerie. Dit betekent dat frequent verzuim en/of te laat komen kan leiden tot een melding bij Bureau HALT of het Jeugd Casus-overleg. Een verzoek voor regulier verlof dient tijdig schriftelijk door de ouders te worden aangevraagd bij de teamleider. Er kan regulier verlof worden gegeven voor bijvoorbeeld bruiloft of een begrafenis.
Verlof voor het bezoek aan een huisarts, orthodontist, tandarts of ziekenhuis kan ook verleend worden. Wel willen wij u erop wijzen dat het onze voorkeur heeft dat deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Verlof in deze gevallen wordt niet toegestaan als er een toets gepland staat in Magister, of tijdens toets- en schoolexamenweken.

Gemiste proefwerken en toetsen

Als het schoolverzuim leidt tot achterstand in de lessen, dan moet deze achterstand zo snel mogelijk worden ingehaald. Gemiste proefwerken worden in overleg met de betreffende vakdocent ingehaald. Een nog in te halen toets wordt in Magister genoteerd als een 0,1. Dit cijfer wordt vervangen als de toets gemaakt is. Mocht uw kind een toetsmoment missen zonder dat dit vooraf is gemeld kan het gebeuren dat een toets niet meer mag worden ingehaald.
Leerplicht
Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Wanneer een leerling niet op school is zonder dat hiervoor een geldige reden is, is dit strafbaar. Ieder lesuur dat onterecht wordt gemist, wordt door de leerling op school dubbel ingehaald. Als een leerling veel schoolverzuim heeft, is de school verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De school maakt een melding zodra een leerling in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig was. Er wordt snel ingegrepen om langdurig uitval te voorkomen.

Leerplicht

Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.
Wanneer een leerling niet op school is zonder dat hiervoor een geldige reden is, is dit strafbaar. Als een leerling veel schoolverzuim heeft, is de school dit verplicht te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De school maakt een melding zodra een leerling in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was. Er wordt snel ingegrepen om langdurig uitval te voorkomen.

Informatie schoolverzuim en leerplichtwet