Veiligheid

Op het Sondervick College staat de veiligheid van de leerlingen, medewerkers en gasten hoog in het vaandel. Daarom is er een samenhangend pakket van maatregelen getroffen die de veiligheid te garanderen.

Onderdelen van het pakket zijn o.a. een actueel ontruimingsplan voor elk van de gebouwen afzonderlijk, met daarin o.a. aangegeven de taken van onze bedrijfshulpverleners (BHV), de signalering bij brand, de vluchtroutes, de plaats van de defibrillatoren, de brandblussers en de haspels, de verzamelplaatsen voor leerlingen bij een calamiteit en nog veel meer.

Naast een fysiek veilige omgeving wil de school een sociaal veilige werk- en leeromgeving bieden. Om dat te bereiken heeft het een samenhangend veiligheidsbeleid ontwikkeld en dat verwoord in het ‘Veiligheidsplan Sondervick College’.

Daarom hebben directie, medewerkers en leerlingen een aantal gedragscodes afgesproken, zoals ik maak deel uit van het Sondervick College en dus houd ik mij aan de volgende codes:

1. Ik toon respect voor de ander.
2. Ik spreek de ander aan bij ongewenst gedrag.
3. Ik spreek de ander op een respectvolle manier aan.
4. Ik praat niet over de ander …… maar met de ander.
5. Grof en beledigend taalgebruik hoort niet bij mij.

Keurmerk Veilige school

  • Het Sondervick College heeft het keurmerk ‘Veiligheid in en om School’ toegekend gekregen. Dat betekent niet dat het altijd en overal 100% veilig is, dat kan natuurlijk niet. Het betekent wel dat het beleid van de school en de uitvoering daarvan aan de hoogste normen voldoen. Dat gaat dan over het hele spectrum van samenwerking met politie en hulpdiensten, via goed opgeleide BHV’ers, correcte incidentregistratie en risico-inventarisatie naar feitelijke hulpverlening en adequaat oefenen.
  • Bij het keurmerk hoort ook dat we goed in beeld hebben waar verbetering te realiseren valt. Er is een lijst van actiepunten gemaakt die de komende periode systematisch afgewerkt worden. We zullen bij het afwerken van deze lijst zo praktisch mogelijk te werk gaan.
  • Certificaat keurmerk Veilige School
  • Veiligheidsafspraken Sondervick College

Cameratoezicht

Zowel op het Kempen Campusterrein als in de gebouwen zijn camera’s geplaatst uit veiligheidsoogpunt. De afspraken die op het Sondervick College gemaakt zijn over cameratoezicht zijn in overeenstemming met de privacyregels, opgesteld door het ‘College Bescherming Persoonsgegevens’ (verantwoordelijk voor regelgeving rond privacy). Bij het betreden van het terrein is duidelijk aangegeven dat er cameratoezicht is. Zicht op de actuele beelden van de camera’s is voorbehouden aan daartoe bevoegde personen. De beelden blijven maximaal vijf dagen bewaard.

Inzage van de genomen beelden mag alleen na uitdrukkelijk toestemming van een lid van de directie. Indien noodzakelijk kan politie/justitie de beelden invorderen.

Bromfietsen op fietspad Kempen Campusterrein

De bromfietsstalling is bij gebouw F naar het terrein langs het fietspad vanuit Coppelmans (bij het softbalveld).

Op verzoek van school heeft de gemeente Veldhoven naar de verkeerssituatie gekeken. Er is vastgesteld dat de meest verkeersveilige situatie voor bromfietsen is dat ze vanaf Coppelmans gedoogd worden tot aan de bromfietsstalling bij gebouw F. Ook het fietspad vanuit de hoofdingang achter gebouw F naar de bromfietsstalling is toegankelijk voor bromfietsers. Fietsers en bromfietsers komen elkaar tegen op dat stukje fietspad en vanaf de hoofdingang achter gebouw F.
Voorzichtigheid is geboden, geef elkaar de ruimte!

Voor de alle duidelijkheid: op het rode fietspad achter de gebouwen (van F naar A) zijn bromfietsen NIET toegestaan! Dit is herhaaldelijk in het veiligheidsoverleg aan de orde geweest. Het handhaven daarvan is in handen van de politie.