Speciale ondersteuning

Wanneer leerlingen meer nodig heeft op het gebied van ondersteuning dan wat er op klasniveau geboden wordt, kan de mentor extra ondersteuning in gang zetten. Op het Sondervick College wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘verrijkte ondersteuning’ en ‘speciale ondersteuning’. De speciale ondersteuning is ondersteuning buiten de klas, zoals Interne Ambulante Begeleiding en de Time-Out-Voorziening.

Interne Ambulante Begeleiding (IAB)

Per 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs in werking getreden. Met ingang van 1 augustus 2014 bestaat de term LGF (leerling Gebonden Financiering) voor REC 3 en REC 4 niet meer. De LGF REC 2 beschikking (leerlingen met ernstige spraak- en/of taal moeilijkheden én leerlingen die slechthorend/doof zijn) blijft wél bestaan.

Op het Sondervick College zijn op alle afdelingen leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag geplaatst. Het betreft grotendeels leerlingen die voorheen een REC 4 beschikking hadden. Voor deze leerlingen verzorgt het Sondervick College zelf begeleiding. Op elke afdeling binnen het Sondervick College zijn een aantal Intern Ambulante Begeleiders (IAB’ers) aanwezig. Voor Leerlingen met voorheen een REC 1, REC 2 of REC 3 beschikking wordt de ambulante begeleiding door externen verzorgd.

De Intern Ambulante Begeleiding op het Sondervick College wordt zo veel mogelijk op maat geleverd. Er wordt gewerkt vanuit de hulpvraag van de leerlingen en ouders. Intern Ambulante Begeleiders richten zich veelal op het verbeteren van executieve vaardigheden van de leerlingen. Hierbij kun je denken aan taakinitiatie (beginnen aan  de opgedragen taak), planning en priorisering, aandacht richten en volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie (vermogen je gedrag af te remmen), zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit. Intern Ambulante Begeleiders trachten dit te realiseren middels coachingsgesprekken of trainingen. De intensiteit van de Intern Ambulante Begeleiding kan variëren van kort tot intensief. Dit wordt per leerling bekeken.

In het proces van Intern Ambulante Begeleiding blijft de mentor in principe de spil in het geheel. Intern Ambulante Begeleiders hebben een nauwe samenwerking tussen de mentor, lesgevende docenten en ouders. Men houdt elkaar op de hoogte van acties en communicatie richting de verschillende partijen.

Time Out Voorziening (TOV)

De Time Out Voorziening (TOV) is een interne reboundklas waar kwetsbare of gedragsmoeilijke leerlingen of leerlingen met een schoolachterstand tijdelijk verblijven. Er wordt uitgegaan van een periode van zes weken, welke eventueel verlengd kan worden. Het doel van de TOV is het voldoende vaardig maken van leerlingen, zowel op didactisch als op sociaal-emotioneel vlak, zodat deze op gelijkwaardig niveau opnieuw kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en de klassensituatie. Binnen de TOV kan gewerkt worden aan:

  • Ogenschijnlijk onoverbrugbare leerachterstanden
  • Terugkeertrajecten vanuit de thuissituatie
  • Begeleiding binnen de leervoorwaarden
  • Gedragsverandering om regulier onderwijs te kunnen volgen
  • Begeleiding van instromers van buiten het Sondervick College

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

Zorgconsulent
Mevrouw E. Smolders
esmolders@sondervick.nl

bgo

Ondersteuningscoördinator
Mevrouw O. Bogers
OBogers@sondervick.nl