Ondersteuning op klasniveau

Met de nieuwe wet op Passend Onderwijs bieden alle scholen een zogenaamde ‘basisondersteuning’ aan. Dat houdt bijvoorbeeld in: hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. Een deel van de zorg vindt binnen deze basisondersteuning op klasniveau plaats.

Mentor

Op het Sondervick College wordt deze basisondersteuning veelal geboden door de mentor. Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor geeft naast zijn eigen vak ook mentorlessen. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan het noteren en het inplannen van het huiswerk. Daarnaast helpt de mentor vooral in de brugklas bij het leren leren en het leren werken op de laptop. Samen met de klas werkt hij aan de sfeer in de klas. Later speelt hij een belangrijke rol bij de profielkeuze en de keuze van een vervolgopleiding. Hij kent de leerlingen het beste en kan problemen samen met de leerling en de klas oplossen. Daarnaast onderhoudt de mentor contact met de ouders en is hij voor ouders het eerste aanspreekpunt. Ook bespreekt de mentor zijn klas regelmatig met collega’s, zodat ook andere vakdocenten hun visie en advies kunnen geven. Mocht een leerling extra ondersteuning nodig hebben wat de kennis en ervaring van de mentor overstijgt dan kan de mentor extra ondersteuning in gang zetten via het ondersteuningsteam.

Ondersteuning op klasniveau

 Ondersteuning wordt op het Sondervick College aangeboden door bijvoorbeeld kleinere klassen, extra ondersteuning op taal of rekenen of op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen binnen deze setting krijgen de aandacht en deskundige begeleiding die nodig is, om datgene wat de leerlingen wél kunnen tot ontplooiing te brengen. Dit kan in arrangementen aangeboden worden vanuit de basisgroepen. Met de nieuwe wet Passend Onderwijs zijn de criteria om hiervoor in aanmerking te komen veranderd.  Leerlingen komen vanaf nu in aanmerking voor extra ondersteuning als uit  het onderwijskundig rapport (samengesteld door de basisschool) op te maken valt dat de leerling deze setting nodig heeft. De toelatingscommissie neemt hierin uiteindelijk de beslissing.

Jongerenpunt Veldhoven

Het Jongerenpunt is opgezet voor alle jongeren uit Veldhoven van 12 tot 18 jaar en voor alle leerlingen van het Sondervick College. Het Jongerenpunt werkt samen met het Centrum Jeugd en Gezin van de gemeente Veldhoven. Het Jongerenpunt omvat verschillende organisaties. De informatie hierover is hieronder beschreven.
Voor vragen of meer informatie kun je contact mailen naar:
info@jongerenpuntveldhoven.nl.
Meer informatie over het jongerenpunt is te vinden op www.jongerenpuntveldhoven.nl.

Cordaad Welzijn jeugdwerker
Contact klik hier

De jeugdwerkers en stagiaires van Cordaad Welzijn zijn te vinden op plekken in en om de schoolgebouwen waar jeugdigen hun ‘vrije’ momenten doorbrengen. De jeugdwerkers zijn ook regelmatig in contact met de medewerkers in diverse functies van het Sondervick College.
Nuttige adressen:

  • Jongerencentrum Odeon, Burgemeester van Hoofflaan 151, Tel. 040 – 230 13 10
  • Tienercentrum de Erikant, Norenberg 19, tel. 040 – 254 44 62

Je kunt ook altijd aan één van de medewerkers in Odeon of de Erikant om advies vragen.

Jeugdarts GGD
Wanneer een leerling niet op school is vanwege ziekte, is dit in principe een geldige reden. Wel dient de school in de gaten te houden hoe vaak een leerling ziek is. Wanneer er sprake is van langdurig of frequent ziekteverzuim bij een bepaalde leerling voert de mentor het eerste (telefonische) gesprek met de leerling en zijn ouders/verzorgers, met als doel te kijken hoe de school kan ondersteunen om leerachterstand te beperken. Bij voortduren van zorgelijk verzuim wordt een consult aangevraagd bij de jeugdarts.
Informatie GGD schooljaar 2018-2019

Jeugdmaatschappelijk werk Lumens
Ilja Vervoort en Inge Scheepens
http://www.cjgveldhoven.nl
Jeugdmaatschappelijk werk fungeert als schakel tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren behoren tot de doelgroep van jeugdmaatschappelijk werk. Jeugdmaatschappelijk werk heeft de volgende hoofdtaken: schoolondersteuning; hulpverlening aan ouders en kinderen; toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg. De jeugdmaatschappelijk werker kan worden ingeschakeld als er zorgen zijn over een leerling, als er sprake is van sociaal-emotionele of psychosociale problemen of als de thuissituatie het functioneren in de schoolse situatie beïnvloedt of belemmert.

Novadic-Kentron
Mathijs de Croon, preventiewerker: mathijs.de.croon@novadic-kentron.nl
Novadic-kentron is verslavingszorg gericht op elke type verslaving, zoals alcohol, drugs (wiet, cocaïne, GHB, etc.), gamen, gokken, roken, etc. Wanneer er een vermoeden is van verslaving bij een leerling, dient dit gemeld te worden. De school verwijst dan door naar een medewerker van Novadic-Kentron die regelmatig aanwezig is in de school.

Leerplicht

Wanneer een leerling niet op school is zonder dat hiervoor een geldige reden is, is dit strafbaar. Als een leerling veel schoolverzuim heeft, is de school dit verplicht te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De school maakt een melding zodra een leerling in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opvolgende weken afwezig was. Er wordt snel ingegrepen om langdurige uitval te voorkomen.

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

 

Zorgconsulent
Mevrouw L. Smolders
LSmolders@sondervick.nl

bgo

Ondersteuningscoördinator
Mevrouw O. Bogers
OBogers@sondervick.nl