Missie en visie

Missie

De vereniging OMO heeft ten doel alle leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. ‘Professionele zeggenschap’ is daarbij een belangrijk middel bij de uitvoering van de missie.

Vanuit deze missie geeft het Sondervick College vorm aan de eigen identiteit, samengevat in:
Ik op het Sondervick
Jij op het Sondervick
Wij op het Sondervick
De ontwikkeling vanuit jezelf naar je omgeving om samen verder te komen. Het Sondervick College wil voor leerlingen uit Veldhoven en omgeving, vanaf het niveau van praktijkonderwijs, de beste school zijn.

Visie op leren

Het Sondervick College heeft de volgende visie op leren:

 • Wij werken aan ontwikkelingsgericht leren, waarbij de leervraag van leerlingen uitgangspunt is. Cognitie volgt persoonlijke ontwikkeling.
 • In een inspirerende, contextrijke leeromgeving prikkelen wij leerlingen het beste uit zichzelf te halen en zijn wij erop uit voortdurend te zoeken naar de ‘naaste zone van ontwikkeling’.
 • Wij verzorgen actueel, betekenisvol onderwijs in afstemming en samenwerking met onze omgeving.
 • Wij werken er actief aan leerlingen, in samenwerking met de ouders, op te leiden en op te voeden tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers.
 • Wij vormen een leergemeenschap waarin we respectvol met elkaar omgaan en waarin de ontwikkeling van leerlingen samengaat met de ontwikkeling van personeel.
 • Wij bieden leerlingen een veilige, geborgen leeromgeving. De eigenheid van iedere leerling wordt gekend en erkend in werkeenheden waarbij de menselijke maat geldt.
 • Wij spannen ons tot het uiterste in om leerlingen te diplomeren, dan wel van een doorstroomkwalificatie te voorzien. Schooluitval wordt voorkomen.
 • Wij besteden serieus aandacht aan horizontale verantwoording en werken systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Algemene doelen

 • Nauw samenwerkend en lerend van en met elkaar komt het personeel van het Sondervick College tegemoet aan de maatschappelijke vraag naar een breed onderwijsaanbod.
 • Op basis van het ideaal om een leergemeenschap te vormen, vindt de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers plaats in relatie tot teamontwikkeling (op operationeel niveau en op het niveau van school). Iedere medewerker weet zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de school.
 • Op realistische en praktische wijze wordt vorm gegeven aan ‘educatief partnerschap’ met ouders en langs deze weg wordt uitvoering gegeven aan de aandacht die ouders vragen voor hun kind (persoonlijke begeleiding).
 • De school levert onderwijs waarin rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen. Onderwijs waarbij een functionele didactische variatie gerealiseerd wordt.
 • Het Sondervick College realiseert een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. De school biedt geen eindonderwijs, haar succes wordt in hoge mate bepaald door de mate waarin de school erin slaagt aan te sluiten op het vervolg. Succesvolle doorstroom naar mbo en hoger onderwijs is een speerpunt. We houden rekening met werkwijzen in ROC, hbo en universiteiten en bereiden vanaf klas 1 leerlingen voor op het vervolg. Hoofdleerlijnen binnen een opleiding zijn zodanig consistent dat ze kunnen doorlopen in het vervolgonderwijs.
 • Het onderwijs op het Sondervick College is dynamisch, continu in ontwikkeling en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Om dat te bereiken participeren vertegenwoordigers van de school in regionale, nationale en internationale netwerken en onderhouden structureel contact met opleidingsinstituten.

De school maakt gebruik van de mogelijkheden van moderne media en digitale leermiddelen en de docenten houden hun kennis en vaardigheden op dit gebied op peil.