Medezeggenschapsraad

Aan het Sondervick College is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit is een door de wet ingesteld orgaan, dat zich bezighoudt met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in en om de school.

De MR van het Sondervick College bestaat uit 16 personen:

  • vier vertegenwoordigers van de leerlingen
  • vier vertegenwoordigers van de ouders
  • acht vertegenwoordigers van het personeel

Onderwerpen

Onderwerpen die de MR bespreekt kunnen door het bestuur voor overleg, instemming of advies worden voorgedragen. Ook is de MR bevoegd om alle onderwerpen die met de school te maken hebben te bespreken, aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het onderwijs, de begroting, de overgangsnormering, het excursiebeleid, de veiligheid in en om de school en de vrijwillige ouderbijdrage. Samen hebben de leden van de MR een belangrijk einddoel, namelijk kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen op het Sondervick College.

Contact

Heeft u ideeën hoe het anders of beter kan op onze school en wilt u meer dan vanaf de zijlijn toekijken? Wilt u meepraten over allerlei onderwerpen die met de school van uw kind en het onderwijs te maken hebben?
Heeft u vragen voor de MR of wilt u meer informatie?
Stuur dan een mail  en u ontvangt z.s.m. een reactie.