Leerproblemen

Dyslexie

 “Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”

Dyslexie is een stoornis die zich vaak al op de basisschool manifesteert. Uit ervaring weten we dat lees- en spellingproblemen in het basisonderwijs nog niet altijd onderkend worden als een uiting van dyslexie. Bij een aantal leerlingen worden de ernst en hardnekkigheid van de stoornis pas duidelijk in het voortgezet onderwijs, want daar wordt een groter beroep gedaan op snel en accuraat lezen.

Brugklasscreening
Dyslexie komt vaak al op de basisschool naar voren. Uit ervaring weten we echter dat lees- en spellingsproblemen op de basisschool nog niet altijd herkend worden als dyslexie. Alle brugklassers van het Sondervick College worden de dossiers gescreend op leerachterstanden. Alle brugklassers van vmbo en mavo XL maken screeningstesten voor Begrijpend lezen, Rekenen, woordenschat en spellen.. Als we problemen met lezen en spellen ontdekken maken we een plan voor een goede begeleiding. Soms betekent dat een extra onderzoek door de remedial teacher. Vaak is extra begeleiding genoeg om ervoor te zorgen dat de achterstand weggewerkt kan worden. Natuurlijk zal zullen leerlingen zich daarnaast ook zelf extra moeten inspannen.

Extra onderzoek
Als dat alles toch niet helpt, laten we extra onderzoek doen door een externe deskundige. Natuurlijk worden leerlingen en ouders hier nauw bij betrokken. Aan dit onderzoek, onder supervisie van de externe deskundige, zijn kosten verbonden voor ouders. Als er sprake blijkt te zijn van, wordt er op verschillende manieren rekening gehouden met de dyslexie. 

Wat doen wij voor leerlingen met een dyslexieverklaring:

  • Deze leerlingen krijgen in de eerste schoolweek een tijdelijke, algemene dyslexiepas. Deze pas wordt, in de eerste periode van het schooljaar, omgezet in een definitieve, persoonlijke pas.
  • Dyslectische leerlingen mogen gebruik maken van gesproken boeken.
  • School biedt hen een gratis [thuis]licentie aan van het spraakprogramma ClaroRead.
  • Verder hebben leerlingen met dyslexie specifieke rechten. Deze staan beschreven in het Dyslexieprotocol van het Sondervick College.
  • De dyslexiecoach van het Sondervick College is een vraagbaak voor de leerling, de ouders en de docenten.

Dyslexieprotocol

Het Sondervick College heeft een eigen Dyslexieprotocol dat is voortgekomen uit het Protocol Voortgezet Onderwijs. Het doel van de begeleiding is om dyslectische leerlingen optimale kansen te bieden om het onderwijs te volgen waar ze de capaciteiten voor hebben. Alle dyslectische leerlingen krijgen op het Sondervick College een Dyslexiepas. Deze pas geeft elke leerling die faciliteiten die hij/zij nodig heeft, zoals tijdsverlenging. Hulpmiddelen die ingezet kunnen worden, zijn Claroread (voorleeshulp op de computer), een leeslineaal en gesproken boeken.

Remedial teacher
Mevrouw E. Smolders
ESmolders@sondervick.nl

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

Remedial teacher
De heer M. Verbeek
MVerbeek@sondervick.nl