Inspectie en onderwijs

Het Sondervick College verstrekt aan de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs alle verlangde inlichtingen over het gevoerde beleid. Voor leerlingen en ouders/verzorgers is de inspecteur in sommige gevallen de laatste beroepsinstantie. Voor vragen en klachten kunt u terecht bij:

Mevr. drs. Y. Leenen, inspecteur:
Rijksinspectiekantoor voor VO
Postbus 88/Spoorlaan 420
5000 AB   TILBURG

of bij: 

Postbus 51
Inspectie van Onderwijs
info@rowinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 1400 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).